Header

Header Mobile
Återvinn din gamla Jabra-produkt och värna om miljön. Som tack får du ett presentkort värt 299 kr. vid nästa inköp i vår webbutik.

Registrera dig redan nu för inbytet

Du kan registrera upp till två Jabra-produkter som ska lämnas tillbaka och återvinnas.

 

Alla fält är obligatoriska.

 • Villkor för deltagande

  1. Behörighet att delta

  Från och med 1 juli 2020 arrangerar GN Audio A/S kampanjen ”Jabra Green Initiative – Recycle and Benefit”. I samband med att godkända uttjänta delar återlämnas av deltagare med hemvist i Danmark, Frankrike, Irland, Nederländerna, Polen, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland eller Österrike får deltagaren ett presentkort värt 299 kr. för inköp av upp till två produkter (motsvarande de produkter som registrerats för återlämning) i Jabras webbutik. Presentkortet är giltigt i två veckor och ger deltagaren rätt att köpa hörlurar från hela Jabra Elite-sortimentet.

 • Behöriga att delta i kampanjen är endast privata slutkunder som har fyllt 18 år och har sin hemvist i Danmark, Frankrike, Irland, Nederländerna, Polen, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland eller Österrike. Medarbetare på GN Audio A/S eller TechProtect GmbH eller övriga medarbetare från företag som är inblandade i arrangemanget och genomförandet av kampanjen eller deras anhöriga får inte delta. Vidare får inte heller några övriga företagare, deras anställda, anhöriga och/eller företag som deltar å kundens vägnar delta.

  Alla uttjänta Jabra Elite-produkter förutom tillbehör kan komma ifråga för deltagandet. I den nedanstående listan presenteras alla produkter som kan komma ifråga för inbytesprogrammet:

  Jabra Elite 25e
  Jabra Elite 45e
  Jabra Elite Active 45e
  Jabra Elite 45h
  Jabra Elite 65t
  Jabra Elite Active 65t
  Jabra Elite 65e
  Jabra Elite 75t
  Jabra Elite Active 75t
  Jabra Elite 85h
  Jabra Elite Sport

  Därjämte förbehåller sig kampanjarrangören rätten att utesluta personer som försöker skaffa sig fördelar genom att ange felaktiga uppgifter eller någon annan typ av manipulation.
  Det är inte möjligt att både delta i den här kampanjen och andra kampanjer samtidigt.
  För varje hushåll (identiskt namn eller adress) är det endast tillåtet att göra en ansökan. För den här applikationen kommer användaren att få lika många rabattkupongkoder som han/hon har registrerat Jabra-produkter för retur. Varje rabattkupongkod kan användas vid ett separat köp för att köpa en ny Jabra Elite-produkt till reducerat pris från Jabras onlinebutik.
  Presentkortet gäller för det antal produkter som skickats tillbaka för att erhålla betalning, men maximalt två produkter per kampanj.
   

  2. Delta i kampanjen

  Följande process gäller för deltagare som är behöriga att delta:
  1. En förutsättning för att kunna delta i kampanjen är att respektive deltagare registrerar sig på ett korrekt sätt på green.jabra.com från och med 1 juli 2020. På samma webbplats kan man ta del av de övriga villkoren för genomförande av ansökningsprocessen.
  Om en deltagares ansökan av något annat skäl inte är korrekt och/eller ofullständig har denne även möjlighet att inkomma med de nödvändiga uppgifterna inom en vecka efter att denne mottagit ett meddelande om detta från GN Audio A/S. Om deltagaren ändå inte uppfyller villkoren för deltagande skickar vi inte ut något presentkort och ansökan annulleras. Deltagaren måste kunna bevisa att motsvarande meddelande inte har mottagits.
  2. När vi har gått igenom ansökan får deltagaren en bekräftelse via e-post med en fraktsedel som ska bifogas paketet samt en länk så att man kan skriva ut en förutbetald etikett. I och med att produkten överlämnas till logistikleverantören överlåts innehavet av produkten till GN Audio A/S. Inbytesprodukter får inte skickas till Jabras lokala filialer. Produkter som har skickats in av misstag kan inte returneras.
  3. En förutsättning för att presentkortet ska skickas till den angivna e-postadressen är att deltagaren har uppgett alla uppgifter som behövs för att handlägga ansökan på ett sanningsenligt sätt och till fullo och att man har tagit emot alla nödvändiga underlag jämte den enhet som ska återlämnas. Presentkortet skickas inom 30 dagar från att vi är klara med kontrollen av den inskickade enheten.
  4. Presentkortet kan inte användas tillsammans med några andra rabatter eller specialerbjudanden och endast för Jabra Elite-produkter.
  5. GN Audio A/S förbehåller sig rätten att hålla inne presentkort.
   

  3. Skydd av uppgifter

  I samband med registreringen lämnar deltagaren ut personuppgifter till GN Audio A/S och samtycker till att de uppgifter som ställts till förfogande behandlas och används elektroniskt i nödvändig utsträckning. GN Audio A/S eller dess representanter inhämtar och sparar dina personuppgifter i princip endast i den mån som detta är nödvändigt för att genomföra kampanjen. GN Audio A/S eller dess representanter är ansvariga för lagringen, behandlingen och vidarebefordran av deltagarens personuppgifter. GN Audio A/S eller dess representanter vidarebefordrar inte de inhämtade uppgifterna till tredje part, i synnerhet gäller att dessa inte säljs, hyrs ut eller byts in. Uppgifterna vidarebefordras endast i den utsträckning som krävs för att utföra de tjänster som används, anlita underentreprenörer eller ombud. I sådana fall kräver GN Audio A/S av sina partners att de behandlar uppgifterna konfidentiellt enligt de lagstadgade bestämmelserna och omgående raderar dem så fort de inte längre behövs. Dessutom omfattas kampanjen av GN Audio A/S villkor för uppgiftsskydd.
   

  4. Arrangör

  GN Audio A/S, Lautrupbjerg 7, DK-2750 Ballerup arrangerar kampanjen.
  Kontakt: Jabra.com/support
   

  5. Allmänna juridiska bestämmelser

  Beslut som tas av GN Audio A/S inom ramen för kampanjen kan inte överklagas. Kampanjen omfattas endast av tysk lagstiftning. GN Audio A/S förbehåller sig rätten att när som helst avbryta eller ändra villkoren för kampanjen.
  En utbetalning kan endast göras såvida deltagaren uppfyller dessa villkor. I och med att en deltagare skickar in en ansökan intygar denne att han godkänner dessa villkor.
  Köparens lagstadgade rättigheter påverkas inte av den här kampanjen.
  När deltagaren godkänner dessa villkor intygar denne att han eller hon äger produkten och att det inte finns någon tredje part som gör anspråk på produkten (t.ex. på grund av äganderättsförbehåll).
  GN Audio A/S ansvarar inte för borttappade, försenade, skadade eller feladresserade ansökningar förutom såvida det gäller vårdslöshet eller uppsåtliga handlingar. GN Audio A/S ansvarar inte i något avseende för och det betalas inte ut skadestånd för tekniska fel eller hårdvaru-, mjukvaru-, server-, webbplats- eller övriga fel eller någon typ av skada.
  Om enskilda bestämmelser i dessa villkor för deltagande skulle bli ogiltiga eller om det skulle finnas en lucka i bestämmelserna påverkas inte de övriga bestämmelsernas giltighet av detta.
  På webbplatsen för kampanjen finns det kopior av villkoren för deltagande och dessa kan beställas kostnadsfritt via e-post från den adress som finns angiven i slutet av de här villkoren för deltagande. Såvida detta krävs enligt lag har kampanjen registrerats hos de behöriga myndigheterna.

  Nedanstående kontaktuppgifter gäller för den här kampanjen:
  E-post: register@green.jabra.com
  Web: green.jabra.com
 •  

Har du någon fråga om kampanjen?

Alla fält är obligatoriska.